Završena rekonstrukcija TS „Vladimirci“

You are here

Investicija u razvoj

Trafostanica 110/20/35 kV „Vladimirci“ rekonstruisana je i dograđena, te je po završetku višegodišnjih radova puštena u probni rad 31. maja. Ukupna vrednost radova je više od 120 miliona dinara.

TS „Vladimirci“ i 110 kV dalekovod Vladimirci – Šabac izgrađeni su pre tačno 30 godina. Sve vreme 110 kV dalekovod radio je pod naponom 35 kV, a TS „Vladimirci“, iako projektovana kao TS 110/20/35 kV, do sada je bila TS 35/20 kV. Međutim, privredni rast Vladimiraca, a pre svega Koceljeve, nametnuo je potrebu za većim kapacitetom i pouzdanijim napajanjem ovog područja. To je i postignuto, jer je ovim puštanjem u rad trafostanica odmah opterećena sa 15 MVA snage.

Sam postupak prelaska TS 35/20 kV u TS 110/20/35 kV započet je još 2007, kada je pribavljeno mišljenje Operatora prenosnog sistema. Iste godine je usvojen i projektni zadatak na stručnom savetu EMS-a, dok je akt o urbanističkim uslovima dobijen godinu dana kasnije. Kompletna projektna dokumentacija završena je 2010. godine, kada je dobijeno i odobrenje za gradnju. Energetska dozvola je pribavljena 2011, a iste godine su prijavljeni radovi. Svi građevinski radovi su završeni 2012. Krupna oprema 110 kV i 20 kV, osim transformatora 110/20 kV, nabavljena je 2013, a sledeće godine su zaključeni ugovori za nabavku transformatora 110/20 kV i nabavku radova i opreme za razvod pomoćnih napona, daljinske stanice, zaštite za postrojenje 20 kV, ispitivanje i izradu izvođačke dokumentacije. Prošle godine je zaključen ugovor za nabavku radova i ostale opreme za postrojenje 110 kV, kao i za kompletno ispitivanje i puštanje TS u rad. Tada je nabavljen i transformator 35/20 kV snage 12,5 MVA.

U TS je ugrađena najmodernija oprema. Urađeno je novo dalekovodno polje i trafopolje 110 kV, transformator 110/20 kV. Rekonstruisana je relejna zaštita i upravljanje. Postojeći transformator 35/20 kV instalisane snage 8 MVA zamenjen je novim snage 12,5 MVA.

Opremu su isporučili „Minel“, „Simens“ i „Comel“ iz Beograda, „Makitel“ iz Makedonije i novosadska „Energotehnika - Južna Bačka“. Izvođenje radova je bilo povereno beogradskoj „Energomontaži“, „Simensu“, EMS-u i nekadašnjoj „Elektrosrbiji“.

Preko transformacije 20/35 kV, snage 12,5 MVA, TS 110/20/35 kV „Vladimirci“ još nekoliko godina snabdevaće električnom energijom i celo područje opštine Koceljeva. U narednom periodu područje TS 35/10 kV „Debrc“ treba da pređe na napon 20 kV i biće napajano iz ove trafostanice.

 

EPS Energija 01. jun 2016. broj 12